Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-046) przy ulicy Szklarniowej 26., tel. 22-388 65 13, e-mail: rodo@widok.eu

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

WIDOK sp. z o.o. sp. k. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji zlecenia, zamówienia, umowy, kontraktu, itp.;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniego rodzaju usługi (np. o usługach, które były dla Państwa wykonane wcześniej).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez WIDOK sp. z o. o. sp. k.
 4. prowadzenie działań marketingowych (np. na stronie internetowej: www.widok.eu);
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na WIDOK sp. z o. o. sp. k.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WIDOK sp. z o. o. sp. k.;
 3. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WIDOK sp. z o. o. sp. k., takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski;
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy, a przetwarzanie Państwa danych warunkuje wykonanie umowy z WIDOK sp. z o. o. sp. k. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania zlecenia, zamówienia, umowy, kontraktu, itp. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odrzuceniem i brakiem realizacji zlecenia, zamówienia, umowy, kontraktu, itp. Ponadto podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. firmom z nami współpracującym i wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, z którymi posiadamy zawarte umowy na świadczenie usług;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, bankom, brokerom, towarzystwom ubezpieczeniowym itp.;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować WIDOK sp. z o.o. sp. k. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów WIDOK sp. z o. o. sp. k. jako administratora danych;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda lub do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie działa wstecz, czyli nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez WIDOK sp. z o. o. sp. k. jest zgodne z prawem.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez WIDOK sp. z o. o. sp. k., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę rodo@widok.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone © WIDOK. Realizacja: Strony Internetowe CubeMatic / Polityka prywatności